Petizione

Categoria: Notizie Pubblicato Lunedì, 13 Novembre 2017

Riceviamo e pubblichiamo

Cari Amici, siamo da capo, Nuovo sindaco di Cassino,amico del locatario di Albaneta ha inserito all'ordine del giorno per il 6.11.2017 la richiesta della declassificazione della strada che conduce ai monumenti polacchi a Albaneta, da strada pubblica a strada privata che vuol dire che il locatario avrà diritto di vietarel'accesso o di chiedere pagamento . Dobbiamo firmare subito. Per arrivare a 1000 firme mancano ancora 450. Cari saluti Urszula

Drodzy przyjaciele,zmienil sie burmistrz Cassino i znowòz chca prywatyzowac droge dojazdowa do polskich pomnikòw. Posiedzenie na ktòrym jest ta sprawa na porzadku obrad to 6 listopad 2017r.
Musimy sie pospieszyc . Podpiszcie petycje musi nas byc duzo brakuje jeszcze 450 podpisòw do 1000-
Serdecznie pozdrawiam urszula

 

 

Il locatario dei terreni dell'Albaneta di Montecassino, colui che a dicembre 2015 realizzò un sacrilego villaggio di babbo natale a pagamento nei luoghi della Battaglia di Montecassino dove tanti soldati polacchi diedero la loro vita "per la nostra e la vostra libertà", ha presentato richiesta al Comune di Cassino di declassare la strada Albaneta da strada pubblica a strada privata.


La strada pubblica Albaneta, di cui il locatario chiede la privatizzazione, serve a raggiungere i tre Monumenti del 2° Corpo polacco dell'Albaneta: il monumento della 3a Divisione "Carpazi", il monumento della 5a Divisione "Kresowa" e il monumento del 4° reggimento corazzato "Skorpion". Nel caso la richiesta venisse accolta, sarebbe compromesso l'accesso libero e gratuito ai Monumenti.


Questa richiesta appare contraria alla legge italiana perché non è possibile declassare una strada pubblica a strada privata se permane un interesse di uso pubblico sulla strada. Nel nostro caso il permanere dell'interesse pubblico è stato recentemente ribadito dal Tribunale Amministrativo del Lazio, che, con sentenza n. 191/2017, ha definitivamente chiarito che la strada Albaneta è una strada pubblica anche perché serve a raggiungere i Monumenti del 2° Corpo polacco. Inoltre il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha apposto un rigoroso vincolo di tutela su tutta l'area della Battaglia di Montecassino (D.M. n. 81/2016), ha recentemente rilevato che i Monumenti del 2° Corpo polacco situati all'Albaneta, con ogni cosa relativa di interesse storico, viabilità vicinale compresa, sono immobili assoggettati al demanio pubblico culturale ai sensi della legge italiana e come tali devono essere liberamente fruibili.


Per quanto sopra, essendo evidente l'uso pubblico della strada, L'Associazione Generale dei Polacchi in Italia e la Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo Polacco a Montecassino chiedono al Sindaco del Comune di Cassino, Ing. Carlo Maria d'Alessandro, di rigettare la richiesta di privatizzazione della strada pubblica Albaneta."

Żądamy, aby Gmina Cassino odrzuciła wniosek o prywatyzację drogi publicznej na terenie Albanety na Monte Cassino.


Publiczna droga na Albanecie łączy trzy pomniki 2 Korpusu Polskiego: pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich, pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz pomnik 4 Pułku Pancernego Skorpion. Wzniesiono je w miejscach, gdzie toczyła się Bitwa o Monte Cassino i gdzie wielu polskich żołnierzy oddało życie „za wolność naszą i waszą". Obecny dzierżawca terenów na Albanecie złożył wniosek o zmianę klasyfikacji drogi z publicznej na prywatną. Jeśli do tego dojdzie, niemożliwy będzie swobodny i darmowy dostęp do pomników.


Autor wniosku już poprzednio, w grudniu 2015 r., znieważył pamięć poległych organizując na terenach Bitwy o Monte Cassino komercyjną imprezę pod nazwą „wioska świąteczna" i żądając opłat za wstęp na Albanetę.


Prywatyzacja drogi byłaby niezgodna z włoskim prawem, które nie pozwala zmieniać statusu drogi z publicznego na prywatny, jeśli sprzeciwia się temu wyraźny interes publiczny. Istnienie interesu publicznego w tym przypadku zostało niedawno potwierdzone przez Sąd Administracyjny Regionu Lacjum, który w orzeczeniu n. 191/2017 jednoznacznie uznał, że droga na Albanecie jest drogą publiczną między innymi dlatego, że prowadzi do pomników 2 Korpusu Polskiego. Również Ministerstwo Dóbr Kultury, Działalności Kulturalnej i Turystyki, które otoczyło ścisłą ochroną cały obszar Bitwy o Monte Cassino (D.M. n. 81/2016), uznało ostatnio, że pomniki 2 Korpusu Polskiego na Albanecie oraz wszelkie inne obiekty o znaczeniu historycznym, w tym także lokalne drogi, są nieruchomościami stanowiącymi publiczne dobra kultury w rozumieniu prawa włoskiego i jako takie winny być swobodnie dostępne.


W związku z tym i z uwagi na oczywiste publiczne przeznaczenie drogi, Związek Polaków we Włoszech oraz Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego apelują do burmistrza Gminy Cassino Pana Carlo Maria d'Alessandro, aby odrzucił wniosek o prywatyzację drogi publicznej na Albanecie.

https://www.change.org/p/sindaco-del-comune-di-cassino-no-alla-privatizzazione-della-strada-di-accesso-ai-monumenti-polacchi-di-montecassino